හෝටන් තැන්න.... (ඡායාරූප)

Thursday, January 6, 20115 ප්‍රතිචාර:

 • Anonymous says:
  January 6, 2011 at 10:01 PM

  nice pic collection

 • Anonymous says:
  January 7, 2011 at 1:03 AM

  Very nice pic collection ! ! !
  http://awakasha.com/ , සීමා මායිමි නැති ලාංකීය සිංඩිය.
  Add your blog to awakasha.com

 • චතුවා says:
  January 7, 2011 at 2:16 PM

  නියම පිංතූර ටික හම්තුම් අයියා.. ඔයාට මාර කැමරාත්මක ඇසක්නේ තියෙන්නේ...... හෙටත් එහෙනම් මේ වගේ පිංතූර ටිකක් ගමු හොදේ....

 • Anonymous says:
  January 8, 2011 at 9:55 AM

  ඇත්තටම මාර ලස්සනයි ලංකාවෙද කියලත් හිතෙනවා නියම වැඩක්

 • Prabhath says:
  January 10, 2011 at 3:27 PM

  මරු පිංතූර ටික....

Post a Comment