දණ්ඩනය

Tuesday, January 25, 2011


රාගයෙන් පිරි ඇසක් වෙනුවෙන්,
කෝපයෙන් හද සලිත් වූ..........
උද්වේගකර කෂණයකින් ලද,
දණ්ඩනය......
දිගුය තව දිගු දස වසක්..................

බන්ධනය නම් සම්මතයකින්,
මා ලද ඒ සොඳුරු සෙනෙහස.......
අසම්මතයෙන් ලබන ඔහු දැක,
දැවුනි මා ගත ගිනියමින්.........

පංචශීලය රකින මා අත,
සැරසුනා සික පදය බිඳිනට........
සිප සැනහු ඒ සොඳුරු උවනත ,
රුධිරයෙන් තෙත් වීය මා ළඟ........

නිවුනි කෝපය කෂණිකයෙන්,
වැලපුනෙමි මා ශෝකයෙන්,
දිනෙක මිදුනද දණ්ඩනෙන්,
මට............
නැත සමාවක් ජීවිතෙන්.........

3 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment