ඔකිඩ්..... සුන්දර පේරාදෙනියෙන්

Thursday, January 13, 20113 ප්‍රතිචාර:

 • නිශා says:
  January 13, 2011 at 6:19 PM

  ලස්සනයි.පේරා ගාඩ්න් වෙන්න ඔනේ?

 • jhothishalanka says:
  January 13, 2011 at 7:46 PM

  ලස්සනයි..

 • චතුවා says:
  January 14, 2011 at 3:35 PM

  පේරාදෙණිය කොහොමත් ලස්සනයි... ;)

Post a Comment