ගුරුත්වා කර්ශණයට හසුවූ උල්කාවක්

Sunday, January 29, 2012
බ්‍රහස්පති අසලින් ගිය
උල්කාවක් වූ මා
එහි බලපෑමට හසුවී
එදෙසටම ඇදීගිය යුරු
කෙසේ නම් පවසම්ද???

ප. සු. -
බ්‍රහස්පතිගේ ගුරුත්වා කර්ශණය ආසන්න වශයෙන් පෘතුවියේ ගුරුත්වා කර්ශණය මෙන් 2.5 ස් ගුණයකි

1 ප්‍රතිචාර:

  • Bunny says:
    January 29, 2012 at 9:04 PM

    කඩා වැටියං..

Post a Comment